CENTRU DOCUMENTARE ŞI INFORMARE    

Atât cadrele didactice, cât şi elevii dispun de un spaţiu primitor, care facilitează munca personală, cercetarea: Cabinetul de Documentare şi Informare al şcolii.

         Aici se găsesc documentele necesare informării elevilor în vederea orientării şcolare şi profesionale. Cabinetul asigură informaţiile necesare desfăşurării unei activităţi şcolare de calitate, constituind locul în care toate cadrele didactice gasesc mijloacele necesare perfecţionării şi pregătirii profesionale, iar elevii se iniţiază în căutarea de informaţii şi tehnici de documentare: utilizarea dicţionarelor, enciclopediilor utilizarea P.C., navigarea pe internet.

 

         Încercarea de-a circumscrie CDI-ul într-o definiţie exhaustivă este dificilă, datorită multiplelor valenţe pe care acest spaţiu le are. Prin rolul şi funcţiile sale evidenţiate de activităţile desfăşurate aici şi de atribuţiile care-i revin profesorului documentarist, CDI-ul îşi afirmă vocaţia de scenă pedagogică şi culturală unde actorul principal este elevul.
         Activităţile desfăşurate în CDI contribuie la întărirea  competenţelor şi cunoştinţelor elevilor, prin accentul pus pe unicitatea, particularităţile fiecăruia. Munca pe grupe sau individual permite găsirea unor soluţii la anumite situaţii sau probleme pedagogice, fapt ce nu este întotdeauna posibil în cadrul lucrului la clasa. În acest fel se respectă ritmul şi modul de învăţare personal al fiecăruia. Munca în echipă, ca alternativă a organizării, conduce la rezolvarea unei situaţii de învăţare, facilitând cuprinderea aspectelor globale ale progresului şcolar precum şi posibilitatea unui rol activ în actul de învăţare, prin confruntarea punctelor de vedere şi a strategiilor, permiţându-le elevilor să se ajute reciproc.
         Dobândirea unor competenţe de către elevi nu se reduce la simpla capacitatea de a utiliza un instrument, ci presupune întrebuinţarea acestuia în situaţii adecvate. Necesitatea însuşirii deprinderilor de învăţare autonomă şi internalizarea acestora constituie o premisă a instruirii eficiente.
         Considerând CDI-ul drept loc al activităţii diferenţiate, al polivalenţei funcţiilor, al muncii  autonome, ce facilitează accesul utilizatorilor la o gamă largă de resurse, putem vorbi despre „învăţarea activă”, ceea ce presupune înţelegerea şi utilizarea celor învăţate, nu doar cunoaşterea unor informaţii. Acest spaţiu permite, prin modul său de organizare şi funcţionare, o abordare interactivă, centrată pe elev.

Profesor documentarist
Lioara Beltechi